Beleidsplan en financiën

logo-drimmelen-connect_volledig_web

Belangrijke gegevens:

Het rsin nummer van de stichting: 8540.39.612
De bestuursleden van Stichting Drimmelen Connect! zijn geheel onbezoldigd.

Beleidsplan

De doelstelling van Stichting Drimmelen Connect! is: Het organiseren van culturele evenementen  die erop gericht zijn om de inwoners, bedrijven en instellingen van de verschillende kernen van de gemeente Drimmelen te verbinden en bij elkaar te brengen. In Stichting Drimmelen Connect! werken  mensen uit de verschillende kernen van de gemeente samen aan projecten die kernoverstijgend zijn.

De Stichting Drimmelen Connect! is voortgekomen uit Stichting The Passion Drimmelen. Deze laatste stichting heeft in 2013 “The Passion” in Drimmelen georganiseerd.  In 2015 en 2017 heeft Drimmelen Connect!  “Vluchtweg” georganiseerd. Vluchtweg is een project dat, net als The Passion, een oud verhaal in het heden plaatst en dit verhaal vertelt met behulp van Nederlandstalige popmuziek, film en life op een podium Vluchtweg heeft een nieuwe manier van herdenken op 4 mei, voor de hele gemeente Drimmelen, bewerkstelligd, in aansluiting op de traditionele herdenkingen in de verschillende kernen.

In 2020 leven we in Nederland al 75 jaar in vrijheid. Dit wil Drimmelen Connect! met  alle inwoners van Drimmelen vieren tijdens het 4 De Vrijheid Festival op 5 mei.

Petra Kimmel
Voorzitter Stichting Drimmelen Connect!


Jaarverslag over het jaar 2018

In het verslagjaar is door de stichting geen grote activiteit uitgevoerd.

Onze Stchting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling waar wij aan voldoen. Dit heeft voor donaties het voordeel dat ze aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Drimmelen Connect!

Voorzitter: Petra Kimmel
Secretaris:  Vacature
Penningmeester: Theo den Exter

balans 2018 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17
activa  passiva
liquide middelen 941,77 1.022,10  vermogen 1.055,77 1.136,10
voorraad 114,00 114,00
Totaal 1.055,77 1.136,10 1.055,77 1.136,10
verlies en winst 2018
opbrengsten 0,00
kosten
Bankkosten -80,33
verlies -80,33