Beleidsplan en financiën

logo-drimmelen-connect_volledig_web

Belangrijke gegevens:

rsin nummer van de stichting: 8540.39.612
De bestuursleden van Stichting Drimmelen Connect! zijn geheel onbezoldigd.

Beleidsplan

De doelstelling van Stichting Drimmelen Connect! is: Het organiseren van culturele evenementen  die erop gericht zijn om de inwoners, bedrijven en instellingen van de verschillende kernen van de gemeente Drimmelen te verbinden en bij elkaar te brengen. In Stichting Drimmelen Connect! werken  mensen uit de verschillende kernen van de gemeente samen aan projecten die kernoverstijgend zijn.

De Stichting Drimmelen Connect! is voortgekomen uit Stichting The Passion Drimmelen. Deze laatste stichting heeft in 2013 “The Passion” in Drimmelen georganiseerd.  In 2015 heeft Drimmelen Connect!  “Vluchtweg” georganiseerd. Vluchtweg is een project dat, net als The Passion, een oud verhaal in het heden plaatst en dit verhaal vertelt met behulp van Nederlandstalige popmuziek, film en life op een podium Vluchtweg heeft een nieuwe manier van herdenken op 4 mei, voor de hele gemeente Drimmelen, bewerkstelligd, in aansluiting op de traditionele herdenkingen in de verschillende kernen.

Leden van het Comité van Aanbeveling van Vluchtweg hebben er bij het bestuur van Stichting Drimmelen Connect! op aangedrongen om van Vluchtweg een traditie te maken, omdat het een nieuwe manier van herdenken is, die vooral de jeugd aanspreekt. Daarnaast brengt het project de inwoners van de gemeente Drimmelen letterlijk en figuurlijk tot elkaar.
Gezien de omvang van het project, heeft het bestuur besloten dit één keer in de twee jaar te doen. De volgende uitvoering van Vluchtweg zal in 2017 worden gehouden. De voorbereidingen zijn in januari 2016 begonnen.

Petra Kimmel
Voorzitter Stichting Drimmelen Connect!


Jaarverslag over het jaar 2016

In het verslagjaar is door de stichting geen grote activiteit uitgevoerd, maar wel zijn er veel voorbereidingen gedaan voor een nieuwe uitvoering van het project Vluchtweg op 4 mei 2017.

In het verslagjaar heeft de stichting de ANBI-status verworven. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling waar wij, na aanpassing van onze statuten, aan voldoen. Dit heeft voor donaties het voordeel dat ze aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Drimmelen Connect

Voorzitter: Petra Kimmel
Secretaris: Jolanda van Bragt
Penningmeester: Theo den Exter

Balans 2016

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015
Activa Passiva
Liquide middelen 2.241,50 3.361,29 Vermogen 1855,50 2.161,29
voorraad 114,00 Schuld subsidieverleners 1.200,00
Vooruitbetaalde Subsidie 2017 500,00
Totaal 2.355,50 3.361,29 2.355,50 3.361,29

 

Verlies en winst 2016

Ontvangen Betaald
Rente- kosten Rabobank 42,08
Kosten t.b.v. vergeet me nietjes 44,32
Drukwerk 23,96
Terugstorting Stichting The Passion Drimmelen 85,16
Kosten Dvd’s 63,52
Kosten lunch werkgroep 120,00
Kosten notaris 90,75
Netto verlies zie toelichting 469,79
Totaal 469,79 469,79

Toelichting op de jaarrekening:
In het verslagjaar is aan 2 subsidieverleners een bedrag terugbetaald van Vluchtweg 2015. Dit bedrag is als schuld opgenomen op de balans per 31 december 2015. Voor het nieuwe project “Vluchtweg 2017” is een subsidiemakelaar ingeschakeld om de benodigde gelden te genereren. Dit heeft in 2016 geleid tot een toezegging van de Hagedoornstichting van € 500 en het Prins Bernard Cultuurfonds van € 10.000. Het bedrag van de Hagedoornstichting is in 2016 ontvangen en opgenomen op de balans.

De voorraad houdt verband met ons herdenkingssymbool Vergeet-me-nietje. In 2015 hebben wij dit ontwikkeld en uitgegeven. Ook voor het nieuwe project gaan wij hier gebruik van maken.